• Zowiezo regelt het ook goed voor gastouders

Protocol ziekte en medicijnen gastouderopvang

Als ouder kies je o.a. voor een gastouder omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen het gastoudergezin niet bezoeken. Dan rijst vanzelf de vraag: wanneer is een kind ziek?

Protocol ziekte en medicijnen gastouderopvang

In dit protocol ziekte en medicijnen gastouderopvang, wordt uitgelegd hoe met zieke kinderen wordt omgegaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn.

Wanneer er bij een kind ten gevolge van ziekte medische handelingen moeten worden uitgevoerd verzoekt Gastouderburo Zowiezo de ouders om voorafgaand aan de start van de opvang, of na het ontstaan van ziekte, het gastouderbureau te informeren. We gaan er van uit dat de medicijnen, voor zover mogelijk, thuis gegeven worden, maar eventueel kunnen medicijnen door de gastouder worden gegeven. Onder het kopje medicijngebruik worden de voorwaarden voor verstrekking van medicijnen door de gastouder uitgelegd.

 Gastouderburo Zowiezo gaat erg terughoudend om met de uitvoering van risicovolle medische handelingen en aan wettelijke artsen / deskundigen voorbehouden medische handelingen. Daaronder vallen bijvoorbeeld injecties bij suikerziekte, het aanbrengen en verwijderen van bijvoorbeeld klysma’s en sondes. In principe voert de gastouder deze handelingen niet uit. Je zult ze als ouders zelf uit moeten voeren of er zullen met andere instellingen afspraken moeten worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld Thuiszorg.

 Het gastouderbureau bepaalt uiteindelijk of opvang bij een gastouder wel of niet praktisch uitvoerbaar is of blijft en of er aanvullende afspraken nodig zijn.

Voor de opvang van kinderen met een medische indicatie (een ziekte die dreigend kan zijn voor het kind, andere kinderen, de gastouder of anderen) dient u als ouder een aanvullende overeenkomst Wet BIG te hebben getekend of per ommegaande te tekenen.

Zieke kinderen

Als het kind tijdens de opvang duidelijk merkbaar ziek wordt, en de gastouder meent dat het kind medische hulp nodig heeft (huisarts) of te ziek wordt voor verblijf bij de gastouder, neemt deze direct contact op met de ouders-verzorgers. Bij twijfel geldt: neem altijd contact op met de ouders/verzorgers. Voorop staat dat wij geen risico nemen wanneer het gaat om de gezondheid van het kind.

Kinderen zijn ziek als:
•    Hun lichaamstemperatuur boven 39 graden is.
•    Ze 1-op-1 aandacht van de gastouder nodig hebben.
•    Ze een besmettelijke ziekte hebben.
•    Bij koorts wordt opgemerkt dat dit zeer kindafhankelijk is. Het ene kind voelt zich met een lichaamstemperatuur van 38 graden niet lekker, terwijl een ander kind bij een lichaamstemperatuur van 39 graden nog lekker aan het spelen is. Sommige kinderen hebben vaak verhoging, andere kinderen hebben nooit koorts. Bij het bekijken of een kind bij de gastouder mag blijven of kan komen, wordt in eerste instantie uitgegaan van de lichaamstemperatuur, maar wordt ook gekeken naar het kind. In principe moeten kinderen met  een temperatuur boven de 39 graden opgehaald worden!
Een kind dat 1-op-1 aandacht nodig heeft, voelt zich niet lekker, om wat voor reden dan ook. Er wordt verondersteld dat kinderen zich in een dergelijke situatie thuis het beste op hun gemak voelen en kunnen rusten of beter worden. Bovendien vindt op een gastoudergezin (vaak) groepsopvoeding plaats en is er derhalve geen mogelijkheid om een kind gedurende de hele dag 1op-1 aandacht te geven.
Besmettelijke ziekten 
Bij besmettelijke ziekten wordt in principe de regel gehanteerd dat een kind niet naar het gastoudergezin kan komen in verband met besmettingsgevaar voor andere kinderen. Bij onderstaande ziekten kan het kind niet naar het gastoudergezin komen:
•    Waterpokken (Tot de blaasjes zijn ingedroogd. Besmetting vindt plaats voordat de blaasjes ontstaan maar ook door het vocht dat uit de blaasjes komt. Doordat kinderen zich niet bewust zijn van het besmettingsgevaar van het vocht, kunnen andere kinderen nog steeds besmet worden. Daarom is ervoor gekozen om kinderen niet toe te laten totdat de blaasjes ingedroogd zijn)
•    Krentenbaard/kinderzeer tenzij de plek goed afgedekt kan worden met steriel gaas en kleding
•    Hoofdluis tot de hoofdluis geheel verdwenen is  (indien een broertje/zusje hoofdluis heeft, wordt van de ouders verlangd dat zij de gastouder daarvan op de hoogte brengt)
•    Bof
•    Ernstige diarree
•    Veelvuldig braken
•    Kinkhoest
•    Mazelen
•    Rode hond
•    Roodvonk
•    RS-virus
•    Hersenvliesontsteking
•    Geelzucht
•    Andere besmettelijke ziekten waarvan aanneembaar is dat ze risico’s opleveren 
voor anderen
Preventie besmetting 
Om besmetting binnen het gastoudergezin te voorkomen, worden de volgende maatregelen genomen: 
Kinderen met een besmettelijke ziekte worden niet bij het gastoudergezin  toegelaten. 
Indien een kind ziek wordt tijdens de opvang bij de gastouder worden door de gastouder in het dagschrift de symptomen, de temperatuur, de datum en het tijdstip genoteerd. Vervolgens worden de ouders op de hoogte gebracht en verzocht om hun kind eventueel op te (laten) halen. Bij twijfel over het ziektebeeld/symptomen wordt contact opgenomen met de huisarts van het kind.
Alle handelingen worden verricht met inachtneming van regels met betrekking tot hygiëne zoals tijdens de Risico Inventarisatie met de gastouder zijn doorgenomen.

Medicijnen. 
Als je kind gebruik moet maken van medicijnen op doktersrecept dan vragen wij het volgende van je:
Het medicijn op doktersrecept moet op naam staan van je kind, en compleet met doosje en bijsluiter aan de gastouder afgeleverd worden. Ook kijken we naar de datum en toedienfrequentie.
Gastouders kunnen slechts de volgende medicijnen toedienen, na ondertekening van medicatieformulier: neus-, oog-, en oordruppels, antibiotica/penicilline, oogpleisters, hoestdrankjes en pufapparaten. Al deze middelen worden alleen toegediend als ze zijn voorgeschreven op doktersrecept. Bij gebruik van Antibiotica vragen wij om je kind pas te brengen als het recept al meer dan 24 uur wordt gebruikt. 
Gastouders geven de kinderen geen paracetamol behalve wanneer deze door een arts zijn voorgeschreven. 
Wij vragen u altijd een medicatieformulier te ondertekenen, waarin u aangeeft dat de gastouder toestemming heeft om het medicijn toe te dienen. Wordt deze niet getekend dan adviseren wij de gastouder het toedienen van medicijnen te weigeren.
Ook voor Homeopathische middelen en andere zelfhulpmedicatie verzoeken wij u een medicatieformulier in te vullen.
Verantwoordelijkheid voor medicijngebruik blijft altijd bij de ouders liggen. Ook achten wij de ouders verantwoordelijk voor het juist achterlaten van de goede telefoonnummers.
In verband met mogelijke allergische reacties moet de eerste toediening altijd thuis door de ouders/verzorgers geschieden.

Medische handelingen 
Je mag alleen medische handelingen verrichten als je daarvoor een opleiding gevolgd hebt, of als je toestemming hebt van een arts. Deze arts moet er van overtuigd zijn dat je de handeling kunt uitvoeren. Dit soort medische handelingen worden “voorbehouden handelingen” genoemd. Hierover dienen echter heldere afspraken met ouders te worden gemaakt.

De gastouder is niet bevoegd om medische handelingen uit te voeren. Mocht er zich een situatie voordoen waarin het noodzakelijk is dat er bij een kind tijdens het verblijf een medische handeling verricht wordt, dan zal de directie per geval beslissen of aan dit verzoek gehoor kan worden gegeven. De directie dient altijd vooraf geïnformeerd te worden over te verrichten medische handelingen en ziekte van het op te vangen kind.

 Bij het nemen van de beslissing worden de regels uit de Wet BIG gevolgd. Deze wet houdt in dat bepaalde handelingen alleen mogen worden verricht als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
•    De medische handeling moet worden verricht in opdracht van een beroepsbeoefenaar die voor het verrichten van de handeling zelf wettelijk bevoegd is.
•    De persoon die de handeling verricht, moet de aanwijzingen van de opdrachtgever opvolgen.
•    De persoon die de handeling verricht, moet bekwaam zijn om de handeling te verrichten.
•    Er wordt een aanvullende overeenkomst met de ouders afgesloten. In een dergelijke overeenkomst worden de afspraken over de aanvullende zorg, de financiering ervan en de aansprakelijkheden van het gastouderburo en de gastouder nader geregeld.
•    Uit de aanvullende overeenkomst moet expliciet blijken voor welke medische handelingen de ouders van het kind toestemming hebben verleend.
•    Uit een zogenaamd “autorisatieformulier” dient de toestemming van een arts en bovendien de bekwaamheid en bereidheid van de gastouder  te blijken.

De gastouder  ontvangt aanwijzingen van de arts met betrekking tot:
•    de wijze waarop de handeling moet worden uitgevoerd.
•    algemene aandachtspunten ter observatie na het uitvoeren van de handeling.
•    instructies voor het handelen bij bepaalde verschijnselen.
•    de arts bepaalt in hoeverre extra toezicht en tussenkomst van zijn/haar kant noodzakelijk is. Afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
De Wet BIG is slechts van toepassing op medische handelingen die beroepsmatig worden verricht. In noodsituaties wordt iedereen geacht naar zijn/haar beste vermogen te handelen en kan het verrichten van voorbehouden handelingen in strijd met de wet zelfs noodzakelijk zijn. In dat geval is er sprake van overmacht en levert de hulpverlening geen strafbaar feit op.

Noodsituaties
In een noodsituatie moet je medische hulp verlenen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je iemand ziet stikken of als je getuige bent van een ongeluk. Je moet dan doen wat je kunt om iemand te helpen. In de (verplichte) cursus kinder-EHBO leer je wat je moet en kunt doen in de meest voorkomende noodsituaties. Deze cursus wordt gedurende het jaar meerdere malen gegeven op het hoofdkantoor. Gastouders kunnen zich opgeven voor een cursus. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

Gastouder Yvonne

Gastouder Yvonne woont in Wognum en is moeder van 3 kinderen. Zij is al sinds 2006 gastouder bij Zowiezo en heeft veel plezier in het opvangen van kinderen. Met haar bolderkar of wandelwagen en hond Lady trekt ze erop uit. Yvonne staat altijd klaar en is erg flexibel naar ouders. Ken jij een gastouder die ook de aandacht verdient? Geef ons een tip!

VERGOEDINGEN

gastouder-zowiezo-tekeningOns advies voor de vergoeding voor gastouders is minimaal € 6,01 per uur per kind. Een gastouder mag haar eigen tarief bepalen.

 

Bel ons
0229 574 885